2015.10.25 20:21

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Pattern | 1/30sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-250 | Flash did not fire | 2015:10:24 10:27:33

 

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Pattern | 1/120sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-64 | Flash did not fire | 2015:10:24 12:14:14

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Pattern | 1/30sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-160 | Flash did not fire | 2015:10:24 10:47:31

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Pattern | 1/30sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-64 | Flash did not fire | 2015:10:24 11:51:12

 

'갤러리 > 자유' 카테고리의 다른 글

전시  (0) 2016.01.09
헬스  (0) 2015.10.31
저게 언제있었지!  (0) 2015.10.29
치매교육  (0) 2015.10.27
농수산물시장  (0) 2015.10.25
건강검진  (0) 2015.10.25
Posted by zzoong2™
2015.10.09 11:38

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Average | F/2.2 | 4.8mm | 2015:10:09 10:31:24

 

'갤러리 > 풍경' 카테고리의 다른 글

농수산물시장  (0) 2016.01.09
여기가.....  (0) 2015.11.15
들소리  (0) 2015.10.25
파노라마  (0) 2015.10.09
20151003_두산전  (0) 2015.10.04
산림자원연구소  (0) 2015.09.29
Posted by zzoong2™
2015.10.04 12:41

 

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Pattern | 1/550sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:10:03 15:35:07

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Average | F/2.2 | 4.8mm | 2015:10:03 18:07:18

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Pattern | 1/2528sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2015:10:03 15:20:01

 

 

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Average | F/2.2 | 4.8mm | 2015:10:03 15:20:38

 

SAMSUNG | SM-G906K | Normal program | Pattern | 1/30sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.8mm | ISO-125 | Flash did not fire | 2015:10:03 18:39:33

 

7-9패

1회 만루홈런이 나와서 이길것같았는데

연장끝에 패했다.

안타깝다.

남은 3경기 모두 이겨야한다.!!!

'갤러리 > 풍경' 카테고리의 다른 글

농수산물시장  (0) 2016.01.09
여기가.....  (0) 2015.11.15
들소리  (0) 2015.10.25
파노라마  (0) 2015.10.09
20151003_두산전  (0) 2015.10.04
산림자원연구소  (0) 2015.09.29
Posted by zzoong2™